INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

WSTĘP

  1. Wydane dnia 15 września 1962 r. "Dyrektorium Episkopatu w związku z Instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce kościelnej i Liturgii", jako dokument przedsoborowy, wymagało przepracowania w duchu soborowej Konstytucji o świętej Liturgii (KL) oraz posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, mianowicie: Instrukcji "Musicam sacram" z 1967 r. (MS) oraz "Wprowadzenia Ogólnego do Mszału Rzymskiego z 1975 r. (OWMR). Pracę tę wykonała Podkomisja Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski do spraw Muzyki Kościelnej, zestawiając w niniejszej Instrukcji najważniejsze zasady dotyczące muzyki liturgicznej. Główną podstawą opracowania norm zawartych w Instrukcji stanowią wspomniane dokumenty Stolicy Apostolskiej obowiązujące w całym Kościele. Uwzględnione jednak zostały także zwyczaje i tradycje polskie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
  2. Instrukcja ma charakter normatywny i ogólny, zajmując się jedynie tymi problemami szczegółowymi, które stały się obecnie aktualne. Inne przypadki należy rozpatrywać, uwzględniając normy ogólne. Sprawy trudniejsze należy przedkładać do rozstrzygnięcia Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej względnie Podkomisji do spraw Muzyki Kościelnej przy Komisji Episkopatu do spraw Liturgii.

Czytaj więcej: Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II